MOTOPARTS - motorolerių dalys ir aksesuarai Krepšelis
LTENRU

Privatumo politika

Privatumo politika

Rekomenduojame klientui (potencialiam klientui) atidžiai perskaityti ir išanalizuoti šią Privatumo politiką tam, kad suprastų, kaip tvarkomi Kliento asmens duomenys. Perskaitęs šią Privatumo politiką, Klientas sužinos, kaip ir kokiu tikslu mes tvarkome kliento asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios yra pagrindinės kliento kaip asmens duomenų subjekto teisės. Sudaręs su UAB PakFa sutartį ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus, naudodamasis www.motoparts.lt interneto svetainės paslaugomis, joje pateikdamas savo asmens duomenis, klientas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja duomenų valdytojo UAB PakFA, juridinio asmens kodas 123093790, elektroninės parduotuvės www.motoparts.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė ) kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, kuri parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Visi interneto svetainės lankytojai, sudarydami ar ketindami sudaryti sutartis su UAB PakFa (taip pat elektroninėje parduotuvėje www.motoparts.lt) ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Privatumo politiką ir yra informuoti, kad UAB PakFa tvarkys jų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga UAB PakFa paslaugoms teikti ir (ar) interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

1.4 UAB PakFaįsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Klientas yra jaunesnis nei 18 metų, Jis gali pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje tik su tėvų ar globėjų sutikimu. UAB PakFaturi teisę prašyti tokį sutikimą pateikti.

2.  ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI. ASMENS DUOMENŲ rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei nuostatos

2.1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (UAB PakFakliento ar potencialaus kliento), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir (ar) naudodamasis UAB PakFaarba www.motoparts.lt teikiamomis paslaugomis.

2.1 UAB PakFa www.motoparts.lt svetainėje tvarkydama duomenis be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir galiojantys teisės aktai;
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.motoparts.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą.

2.3. Kliento asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris bei kita informacija, reikalinga tinkamam užsakymo priėmimui ir vykdymui, renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.3.1 teikti interneto svetainėje nurodytas paslaugas ir apdoroti Kliento prekių užsakymus;
2.3.2 administruoti mokėjimus ir skolas, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), patikrinti Kliento pateiktą apmokėjimą už perkes;
2.3.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.3.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.3.5. Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslams, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;

2.3.6. Klientų tapatybės nustatymo tikslams.

2.4. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies (ar Jūsų) teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami  apsaugoti mūsų, trečiųjų asmenų ar Jūsų turtą. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti siekdami sudaryti sutartį su Jumis.

2.5. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, UAB PakFa įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie UAB PakFa tvarkomų asmens duomenų turi tik tie UAB PakFa darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms UAB PakFa suteikti.

2.6. UAB PakFa klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti IĮ „Autofondas“. UAB PakFa nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.7. Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia UAB PakFateisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis UAB PakFa teikiamomis paslaugomis.

2.8. UAB PakFainformuoja jus, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; Prašyti ištaisyti asmens duomenis  bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo; Teisę „būti pamirštam“; Teisę į duomenų perkeliamumą; Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą; Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui; Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

3. Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims 

3.1. UAB PakFa gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik siekdami pasiekti tikslų, kurie išvardinti šios Privatumo politikos 2.3. p.

3.2. Atskleisti kliento duomenis UAB PakFa gali šioms trečiosioms šalims:

3.2.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant UAB PakFa sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo);

3.2.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai  UAB PakFa naudojasi duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais;

3.3.3 ginčo atveju – teisines paslaugas UAB PakFa teikiantiems asmenims;

3.3.4. auditoriams, kitiems konsultantams;

3.3.5. pasitelktiems duomenų tvarkytojams;

3.3.6. verslo partneriams;

3.3.7. valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3.2 punkte nurodytų paslaugų teikėjų, 3.3.5 punkte nurodytų duomenų tvarkytojų galimybė naudoti kliento duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo UAB PakFa tikslais.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. UAB PakFa surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) UAB PakFa informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

4.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti UAB PakFa paslaugų, tačiau UAB PakFa ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

4.3. UAB PakFa siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

5. Registracijos pateikimo taisyklės

5.1. Klientas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje klientas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, UAB PakFa turi teisę anuliuoti kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti kliento galimybes naudotis e-parduotuve.

6. Asmens duomenų pakeitimas bei jų atnaujinimo tvarka

6.1. Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu autofondas@gmail.com.

7. Slapukų (angl. cookies) naudojimo nuostatos

7.1. Siekiant pagerinti lankymąsi UAB PakFa interneto svetainėje, UAB PakFagali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

7.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą UAB PakFa svetainėje bei daugiau sužinoti apie UAB PakFa svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir UAB PakFa teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. UAB PakFa slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

7.3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau UAB PakFa atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie UAB PakFa svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

7.4. STATISTIKA

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS BEI PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMO TVARKA

8.1. Šiai Privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.

8.2. UAB PakFa pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl svetainės lankytojų ir elektroninės parduotuvės klientų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis. Paskutinį kartą atnaujinta 2018m. rugsėjo 24 d..

8.3. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu.

Norėdami įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises rašykite mums elektroniniu paštu: autofondas@gmail.com; kreipkitės paštu, adresu  Savanorių pr. 174 A (R), Vilnius.


Dizainas - romeo.lt
Sprendimas - Profesionalūs interneto sprendimai